NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 7/2565


การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (NCSA Cyber Clinic 2022) ครั้งที่ 7/2565

– แนวทางการเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Connection) ตามกรอบมาตรฐาน
– แนวทางการจัดการสื่อเก็บข้อมูลแบบถอดได้ ตามกรอบมาตรฐาน
– แนวทางการแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ตามกรอบมาตรฐาน

ศูนย์ความเป็นเลิศ
สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โทรศัพท์ : 02 502 7831
E-Mail : academic@ncsa.or.th
Youtube : https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA