NCSA Cyber Clinic 2022 ครั้งที่ 9/2565


การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (NCSA Cyber Clinic 2022) ครั้งที่ 9/2565

– เครื่องมือและกระบวนการในการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามกรอบมาตรฐาน และภาคปฏิบัติการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
– การตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกรอบมาตรฐาน
และภาคปฏิบัติการจัดตั้งทีมตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ศูนย์ความเป็นเลิศ
สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โทรศัพท์ : 02 502 7831
E-Mail : academic@ncsa.or.th
Youtube : https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA