กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้ง หน้าที่และอำนาจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และภารกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๔

ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔

คู่มือ การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

คู่มือ แนวทางการประเมินภัยคุกคาม และยกระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์

Cyber Threat Intelligence Report-JAN 2023 –01/02/2566

Cyber Threat Intelligence Report-FEB 2023 –01/03/2566

Cyber Threat Intelligence Report-Mar 2023 –01/04/2566

Cyber Threat Intelligence Report-APR 2023 –01/05/2566

Cyber Threat Intelligence Report-MAY 2023 –01/06/2566

Cyber Threat Intelligence Report-JUN 2023 –01/07/2566

Cyber Threat Intelligence Report -Aug 2023 — 01/09/2566

มัลแวร์ TgToxic บน Android –23/08/2566

มัลแวร์ Romcom RAT — 06/10/2566

มัลแวร์ Spynote RAT — 13/10/2566

Threat Actor CACTUS — 20/10/2566
มัลแวร์ FATDUKE — 27/10/2566

MITRE ATT&CK ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566 — 02/11/2566

Threat Actor DAIXIN TEAM — 3/11/2566
มัลแวร์ SEADUKE — 10/11/2566
Threat Actor ToddyCat — 17/11/2566
มัลแวร์ ROYALCLI — 24/11/2566
Threat Actor Anonymous — 1/12/2566

MITRE ATT&CK ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2566 — 07/12/2566

มัลแวร์ KAMIKAKABOT — 08/12/2566
Threat Actor SOCGHOLISH — 15/12/2566
มัลแวร์ 8BASE 22/12/2566

Threat Actor STORMOUS — 29/12/2566

MITRE ATT&CK ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566 — 04/01/2567

MITRE ATT&CK ประจำ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ปี 2566 — 05/01/2567
มัลแวร์ RoyalDNS — 05/01/2567

Threat Actor HIVE — 12/01/2567

มัลแวร์ Meta Stealer — 19/01/2567

มัลแวร์ WhiteSnake — 26/01/2567

MITRE ATT&CK ประจำเดือน มกราคม ปี 2567 — 01/02/2567

มัลแวร์ Anubis — 02/02/2567
มัลแวร์ China Chopper — 09/02/2567
มัลแวร์ Coblnts — 16/02/2567
มัลแวร์ Demodex — 23/02/2567

MITRE ATT&CK ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567 — 07/03/2567

มัลแวร์ GoldPickaxe.IOS — 01/03/2567
มัลแวร์ Krasues — 08/03/2567
Threat Actor BlackSuit — 15/03/2567
มัลแวร์ POSHC2 — 22/03/2567
Threat Actor Mallox — 29/03/2567

MITRE ATT&CK ประจำเดือน มีนาคม ปี 2567 — 04/04/2567
MITRE ATT&CK ประจำเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ปี 2567 — 05/04/2567
MITRE ATT&CK ประจำเดือนตุลาคม ปี 2566 – เดือนมีนาคม ปี 2567 — 08/04/2567

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม 2565 – 02/11/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน พฤศจิกายน 2565 – 02/12/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ธันวาคม 2565 – 10/01/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 – 13/01/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มกราคม 2566 – 02/02/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 – 02/03/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มีนาคม 2566 – 02/04/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มกราคม – มีนาคม 2566 – 10/04/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน เมษายน 2566 – 02/05/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน พฤษภาคม 2566 – 02/06/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มิถุนายน 2566 – 02/07/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 – 10/07/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กรกฎาคม 2566 – 02/08/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน สิงหาคม 2566 – 02/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กันยายน 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน เมษายน – กันยายน 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 – 26/09/2566