กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การจัดตั้ง หน้าที่และอำนาจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการ เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และภารกิจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๔

ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔

คู่มือ การแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖

คู่มือ แนวทางการประเมินภัยคุกคาม และยกระดับภัยคุกคามทางไซเบอร์

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม 2565 – 02/11/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน พฤศจิกายน 2565 – 02/12/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ธันวาคม 2565 – 10/01/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 – 13/01/2565

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มกราคม 2566 – 02/02/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 – 02/03/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มีนาคม 2566 – 02/04/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มกราคม – มีนาคม 2566 – 10/04/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน เมษายน 2566 – 02/05/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน พฤษภาคม 2566 – 02/06/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน มิถุนายน 2566 – 02/07/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน เมษายน – มิถุนายน 2566 – 10/07/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กรกฎาคม 2566 – 02/08/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน สิงหาคม 2566 – 02/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กันยายน 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน เมษายน – กันยายน 2566 – 26/09/2566

ยอดรวมระดับความรุนแรงของช่องโหว่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 – 26/09/2566