สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)”

การดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวัน นอกจาก จะมีความเสี่ยงในชีวิตจริงแล้ว ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ก็เป็นความเสี่ยงที่ตามมาจากสังคมที่ได้ Transform เข้าวิถีสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้นกฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์ จึงเปรียบเสมือนอาวุธที่ใช้ป้องกันอันตรายและเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่ธุรกิจและวิถีชีวิตของเรา