สกมช. จัดอบรมการฝึก NCSA Cyber Range อย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) จัดการฝึกอบรม NCSA Cyber Range ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมจาก “กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)” และ “ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก” ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยในการฝึกภาคปฏิบัติผู้เข้าฝึกอบรบจะได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึก NCSA Cyber Range สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ Email : nopparat.s@ncsa.or.th