สกมช. สร้างความตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ หนุนบุคลากรรู้เท่าทันพร้อมสร้างความเชื่อมั่นลงทุนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์