อบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของหน่วยงาน (WEB HACKED) 20/07/2565


งานอบรมเชิงปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของหน่วยงาน (WEB HACKED)

กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ โดย พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

หัวข้อ “สถิติและบทเรียนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น”
บรรยายโดย พ.ต.อ.ณัทกฤช พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

หัวข้อ “การแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์และการประสานความร่วมมือ”
บรรยายโดย น.ท.ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม รน.
ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ

หัวข้อ “เทคนิควิธีการของคนร้ายและการแนะนำเครื่องมือในการตรวจสอบ”
บรรยายโดย ร.อ.นพรัตน์ สุจินดา
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ

หัวข้อ “แนวทางในการป้องกันและรับมือกับปัญหาการถูก Hacked Website ของหน่วยงาน
และวิธีการเขียน TOR การจ้างบริษัทที่รับพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน”
บรรยายโดย รท.ธีรพล หนองหว้า รน.
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานตอบสนองและรับมือ ๑ สำนักปฏิบัติการ

ศูนย์ความเป็นเลิศ
สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

โทรศัพท์ : 02 502 7831
E-Mail : academic@ncsa.or.th
Youtube : https://www.youtube.com/THNCAbyNCSA